Administratorem podanych danych osobowych jest Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier TANMUZ Bogusław Szlaszyński, ul. Korczaka 2, 19-400 Olecko.  Dane osobowe będą przechowywane w zasobach, do których dostęp mają wyłącznie osoby posiadające certyfikowane upoważnienie. Administrator posiada procedury oraz środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Przedstawiciel Dziecka, zgłaszający dane osobowe, ma prawo dostępu do danych swoich i Dziecka, w tym prawo do uzyskania kopii lub przenoszenia tych danych. Ma także prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony podanych przez niego danych osobowych.  Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  Podanie danych osobowych, osoby zgłaszającej uczestnictwo dziecka w zajęciach OSTiDM TANMUZ, a także danych samego dziecka, jest wymagane do zawarcia umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem niniejszej zawartej już mowy.  Dane osobowe będą przechowywane od daty ich udostępnienia Administratorowi przez okres niezbędny do wykonania  zawartej umowy oraz rozliczeń pomiędzy stronami a także ewentualnej kontroli zobowiązań podatkowych Administratora. Po wskazanym okresie dane ulegną dezaktywacji i zostaną na trwale usunięte z zasobów Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier TANMUZ Bogusław Szlaszyński.